Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Népművelők Egyesülete

- szervezet  -  tagok  -  hírek  -  közhasznúság  -  projektek  -  képek  -  nyitó lap

 

A szervezeti ügyek


- elérhetőség - alapszabály - közgyűlések - elnökségi ülések - tisztségviselők - kitüntető díj rendelet -


Elérhetőségeink - Adatok:

Levél cím: Sárospatak, Eötvös út 6.
E-mail: csatka@vipmail.hu
telefon: 06-47-311-811, 06-30 4097 463
Bankszámla számunk: 11734004-20462752-00000000


Alapszabályunk:

A dokumentum egyben letölthető

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Népművelők Egyesülete alakuló közgyűlésén alapszabályát a következőkben állapítja meg: 

Általános rendelkezések

 1.

 Az Egyesület neve: Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Népművelők Egyesülete

Székhelye: 3950. Sárospatak Eötvös út 6.

Működése kiterjed Borsod-Abaúj-Zemplén megye egész területére.

Bevételeit:

  1. tagdíjakból
  2. gazdasági-vállalkozási tevékenységből
  3. költségvetési támogatásból

-          pályázatok, egyedi döntés alapján kapott költségvetési támogatás

-          Európai Uniós támogatások

-          Személyi jövedelemadó 1%-a

  1. az államháztartás alrendszereiből közszolgáltatási szerződés alapján
  2. adományokból
  3. egyéb bevételekből biztosítja

Kiadásait:

  1. alapcél szerinti (közhasznú) tevékenységhez közvetlen kapcsolódó költségek
  2. gazdasági vállalkozási tevékenységhez (szolgáltatás nyújtásához)közvetlen kapcsolódó költségek
  3. működési költségek jelentik

:

Az Egyesület célja

 2.

 2.1. Az Egyesület önkéntesen létrehozott, önszerveződő szakmai érdekvédelmi és érdekképviseleti közhasznú társadalmi szervezet. Az Egyesület jogi személy.

 2.2. Az Egyesület célja: Összefogni a B-A-Z. megyében dolgozó közművelődési szakembereket és munkájukat segítő egyéb munkatársakat, részükre szakmai fórumot teremteni.

 E cél érdekében felvállalja, hogy segíti

-          a közművelődési szakemberek szakmai képzését, továbbképzését;

-          az új lehetőségek, szakmai pályázatok megismertetését;

-          az új módszerek, közművelődési tevékenységformák elterjesztését.

 E célok érdekében képzési, kulturális programok szervezésével, tanácsadással, bemutató előadásokkal, kiadványok megjelentetésével és terjesztésével segíti a közművelődési szakmai tevékenységet a megyében.

 2.3      Az egyesület önálló jogi személyként működik a közhasznú szervezetekre vonatkozó szabályok szerint.

 Az egyesület közhasznú szolgáltatásait a tagságon kívül más is igénybe veheti. 

Az egyesület vállalkozási tevékenységet csak közhasznú céljainak megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve végez.

 Az egyesület gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt jelen alapszabályban meghatározott tevékenységére fordítja.

 Az egyesület jelen alapszabálya szerinti tevékenységének és gazdálkodásának legfontosabb adatait az egyesület honlapján nyilvánosságra hozza, valamint az Országos Bírósági Hivatalnál a vonatkozó jogszabály szerint letétbe helyezi.

 Egyesületi tagság keletkezése, megszűnése

 3.

 3.1. Az Egyesület nyitott, tagja minden olyan természetes személy, aki az alapszabály rendelkezéseit magára nézve kötelezőnek elfogadja, a belépési nyilatkozatot aláírja és kötelezettséget vállal az egyesületi célok megvalósítása érdekében történő közreműködésre és a tagdíj megfizetésére.

 3.2. Az Egyesület pártoló tagja lehet az a magyar és külföldi természetes- vagy jogi személy, aki az Egyesület céljait elfogadja, adományaival, szakmai és egyéb támogatásokkal segíti a munkáját, de abban tagként nem kíván részt venni.

4.

 Az egyesületi tagság megszűnik a tag kilépésével, kizárásával vagy halálával. Az Egyesület elnöksége kizárhatja azt a tagot, aki az éves tagdíját két éven keresztül nem fizeti, vagy az alapszabály rendelkezései ellen súlyosan vét.

 5.

 A tagnak kilépését írásban kell közölni az Egyesület elnökével.

 

A tagok jogai és kötelezettségei

 

6.

 Az Egyesület minden tagja azonos szavazati joggal rendelkezik, és részt vehet az Egyesület működését érintő minden kérdésről rendelkezni jogosult közgyűlés döntéshozatalában. A szavazati jogát minden tag személyesen gyakorolhatja. Tisztségviselőül bármelyik tag megválasztható.

 

7.

Az Egyesület tagja köteles a közgyűlési határozattal meghatározott mértékű tagdíjat megfizetni; javaslattételi, véleménynyilvánítási joga van; köteles tevékenyen közreműködni az egyesületi célok megvalósítása és az elnökség által meghatározott programok végrehajtása érdekében.

 

Az Egyesület szervei: közgyűlés és tisztségviselők

 

8.

 8.1. Az Egyesület legfőbb szerve a közgyűlés. A közgyűlés a tagok összessége, amely az Egyesületet érintő minden kérdésben dönthet. A közgyűlést az elnökség hívja össze. A közgyűlésre minden tagot a napirend közlésével kell meghívni úgy, hogy a meghívók elküldése és a közgyűlés napja között legalább hét nap időköznek kell lennie. Évente egyszer rendes közgyűlést kell tartani, és rendkívüli közgyűlést kell tartani, ha a tagok egyharmada azt – a cél megjelölésével – igényli, vagy a tisztségviselők bármelyike azt szükségesnek tartja. 

A közgyűlés határozatképes, ha a tagok 50 % + 1 fő jelen van. Ha a közgyűlés nem volt határozatképes, az emiatt megismételt közgyűlés az eredeti napirendben szereplő ügyekben a jelenlévők számától függetlenül határozatképes. A megismételt közgyűlést az eredeti – határozatképtelenség miatt elmaradt – közgyűlés időpontját követően 10 napon belüli időpontra kell  összehívni, amely időpont az eredeti közgyűlés meghívójában is megjelölhető.

 

8.2. A közgyűlés – eltérő rendelkezés hiányában – határozatait egyszerű szótöbbséggel, nyílt szavazással hozza, szavazategyenlőség esetén az elnök szavazata dönt.

a./ A közgyűlés a tisztségviselőket (vezetőket) titkos szavazással választja meg.

b./ A közgyűlés határozatait évenkénti folyamatos sorszámozással kell nyilvántartani.

c./ A közgyűlés üléseiről a jelenlévő tagok közül felkért tag vezeti a jegyzőkönyvet, melyet a levezető elnök és a jegyzőkönyvvezető ír alá. A jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell az ülés helyét, idejét, az elhangzottak lényegét, a döntéseket szó szerint, valamint a döntést támogatók és ellenzők arányát.

 

A jegyzőkönyvet az ülést követő 30 napon belül el kell juttatni az elnökség és a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság – a közgyűléstől távolmaradó tagjainak-, valamint a határozatot annak, akire nézve az döntést tartalmaz.

 

d./ Az egyesület elnöke köteles gondoskodni olyan nyilvántartás vezetéséről, amelyből az elnökség döntésének tartalma, időpontja és hatálya, illetve a döntést támogatók és ellenzők számaránya, (ha lehetséges személye) megállapítható.

 

e./ Az elnökség határozatait és az éves beszámolót, valamint a közhasznúsági jelentést bárki megtekintheti az elnökség tagjainál – velük történt időpont egyeztetést követően azokból saját költségére másolatot készíthet.

 

f./ Az egyesület működéséről, tevékenységéről, gazdálkodásáról  az üzleti év utolsó napjával a jogszabályokban meghatározottak szerint beszámolót készít. A beszámolóval egyidejűleg közhasznúsági mellékletet köteles készíteni, melyeket az egyesület közgyűlése minden év április 30-ig – a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság véleményének meghallgatása mellett – megtárgyal, s elfogad. Az egyesület éves beszámolóját és közhasznúsági mellékletét az elnök terjeszti a közgyűlés elé, melynek elfogadása a közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik. Jóváhagyásáról a közgyűlés egyszerű szótöbbséggel dönt.

Az egyesület a közgyűlés által jóváhagyott éves beszámolóját, közhasznúsági mellékletét a jogszabálynak megfelelő módon letétbe helyezi és közzéteszi.  

A közhasznú szervezet beszámolójába bárki betekinthet, illetve abból saját költségére másolatot készíthet.

 

g./ Az egyesület éves beszámolóját az elnök és az alelnök készíti el, majd az elnökség és a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság véleményezése után a közgyűlés vitatja meg és fogadja el.

 

Az elnökség határozathozatalában nem vehet részt az elnökségnek az a tagja, aki vagy akinek közeli hozzátartozója a határozat alapján

 

ga./ kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy

gb./ bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt.

 

h./ Az egyesület a felelős személyt, a támogatót, valamint a támogatók hozzátartozóját – a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető szolgáltatások kivételével – cél szerinti juttatásban nem részesítheti.

 

i./ Az egyesület minden év március elsejéig költségvetést fogad el és tevékenységéről az elnök éves beszámolót készít, melyet az elnökség és a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság véleményezését követően a közgyűlés fogad el.

 

j./ Az egyesület működésének szolgáltatásainak igénybevételére vonatkozó szabályok:

-          az egyesület által szervezett események, kulturális rendezvények, versenyek, stb. bárki által a tagsággal azonos feltételekkel látogathatóak,

 

Kizárólag a közgyűlés hatáskörébe tartozik a tisztségviselők és képviselő szervek megválasztása, az éves beszámoló, az éves közhasznúsági jelentés és az éves költségvetés elfogadása, az alapszabály jóváhagyása és módosítása, az Egyesület más egyesülettel való egyesülésének, illetőleg feloszlásának kimondása. Az alapszabály módosításához és az Egyesület feloszlásának (egyesülés, megszűnés) kimondásához a tagok összessége 50% +1 szavazata szükséges.

 

8.3. A Pénzügyi Ellenőrző Bizottság

 

a./ A közgyűlés az egyesület tevékenységének, gazdálkodásának, illetve az elnökség és az elnök munkájának ellenőrzésére 3 tagú Pénzügyi Ellenőrző Bizottságot választ.

 

b./ A Pénzügyi Ellenőrző Bizottságnak nem lehet tagja, aki

 

c./ az elnökség tagja,

 

d./ az egyesülettel a megbízásán kívül más tevékenység kifejtésére irányuló   munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll,

 

e./ az egyesület közhasznú cél szerinti juttatásából részesül – kivéve a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatásokat,

f./ az a./- c./ személyek hozzátartozója,

 

g./ A Pénzügyi Ellenőrző Bizottság hatásköre:

 

ga./ tanácskozási joggal részt vehet az elnökség ülésein

gb./ az egyesület elnökétől, alelnökétől és elnökségi tagjaitól jelentést, tájékoztatást kérhet,

gc./ az egyesület könyveibe és irataiba betekinthet, azokat megvizsgálhatja,

gd./ ellenőrzi az egyesület működését, gazdálkodását,

ge./ a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság köteles az intézkedésre jogosult szervet tájékoztatni és annak összehívását kezdeményezni az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény 41. § (3) bekezdésében meghatározott esetekben,

gf./ Köteles értesíteni a törvényességi ellenőrzést ellátó szervet, ha az elnökség, illetve a közgyűlés a törvényes működés helyreállítása érdekében szükséges intézkedéseket nem teszi meg.

 h./ az egyesület működése során olyan jogszabálysértés vagy az egyesület érdekeit súlyosan sértő esemény (mulasztás) történt, amelynek megszüntetése vagy következményeinek elhárítása, illetve enyhítése az intézkedésre jogosult szerv döntését teszi szükségessé,

 i./ a vezető tisztségviselők felelősségét megalapozó tény merült fel,

 j./ az elnök, alelnök, és az elnökség tagjainak figyelmét felhívhatja, hogy a jogszabályoknak és az alapszabálynak megfelelően járjanak el. Ha a törvényes működés helyreállítása érdekében szükséges intézkedéseket a jogosult nem teszi meg, a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság köteles haladéktalanul értesíteni a törvényességi felügyeletet ellátó szervet.

 k./ Az éves beszámoló alapján véleményt nyilvánít a gazdálkodásról, az elnökség elé terjesztett más beszámolókról és jelentésekről.

 l./ A Pénzügyi Ellenőrző Bizottság köteles évente legalább egy alkalommal a közgyűlésnek beszámolni.

 m./ A Pénzügyi Ellenőrző Bizottság ügyrendjét maga állapítja meg.

 n/ A Pénzügyi Ellenőrző Bizottság tagjai:

-          Kovács Viktória - elnök

-          Sajó Attila – tag

-          Stumpf Gábor – tag

 

 Az Egyesület képviselete

9.

 9.1. Az Egyesület képviselő szervei:

Az elnökség tagjai a közgyűlés által megválasztott elnök és négy elnökségi tag. Az Egyesület képviseletét az elnök látja el.

Az elnök és a négy elnökségi tag a tagok közül alelnököt választ.

A közgyűlés elnökségi tagjait 5 évre választja.

 

Két közgyűlés közötti időben az elnökség dönt minden olyan kérdésben, amely nem tartozik kizárólag a közgyűlés hatáskörébe. Döntéseiről, intézkedéseiről a következő közgyűlésen az elnökség köteles beszámolni.

 

Az elnök jogosult az Egyesületet terhelő kötelezettségek (szerződések) és illető jogok vállalásáról – a közgyűlés, illetve tagok felé beszámolási és tájékoztatási kötelezettség mellett – dönteni.

 

Az elnökség három tag jelenléte esetén határozatképes. Az elnökség szükség szerint – de legalább évente egyszer – tart ülést, melyet az elnök hív össze. Az elnökség ülésére minden tagot a napirend közlésével kell meghívni úgy, hogy a meghívók elküldése és az ülés napja között legalább 7 nap időköznek kell lennie. Bármely az elnökség döntésében érdekelt egyéb személyt, szervezetet az ülésre lehetőség szerint külön is meg kell hívni.

 Az elnökség ügyrendjét maga határozza meg. Döntéseit egyszerű szótöbbséggel, nyílt szavazással hozza.

 

9.2. Az elnök jogai és kötelezettségei:

-          a közgyűlést bármikor összehívhatja,

-          a tagság észrevételeit mindenkor figyelembe kell vennie, a közgyűlés határozatainak megfelelően kell az intézkedéseket megtennie,

-          akadályoztatása esetén az Egyesület képviseletével az alelnököt, illetve bármelyik elnökségi tagot megbízhatja.

 9.3. Az alelnök jogai és kötelezettségei:

-          az elnök akadályoztatása esetén teljes hatáskörben helyettesítheti az elnököt,

-          az elnök három hónapot meghaladó akadályoztatása esetén azonban a teljes hatáskörű helyettesítéshez a közgyűlés hozzájárulása is szükséges.

 9.4. Az elnökségi tagok jogai és kötelezettségei:

-          akadályoztatásuk esetén teljes hatáskörrel helyettesíthetik az elnököt és alelnököt.

 10.

 

Az elnökség minden lényeges döntését jegyzőkönyvben rögzíti. A jegyzőkönyvet aláírja az elnökség jelenlévő minden tagja, közgyűlés esetén további erre kijelölt két tag.

 A közgyűlést levezető elnök a közgyűlés által hozott határozatokat köteles haladéktalanul bejegyezni a határozatok könyvébe.

 Az elnök köteles a közgyűlés által hozott döntések nyilvántartását naprakészen vezetni.

 

11.

 Az Egyesület működési rendjét a közgyűlés által jóváhagyott Szervezeti és Működési Szabályzat tartalmazza.

Az elnökség jogosult akár a tagok közül, akár kívülálló személyt gazdasági és pénztárosi teendők ellátásával megbízni. Részükre díjazás állapítható meg.

 Az Egyesület képviselete

 12. 

Az Egyesület képviseletére az elnök, az alelnök és az elnökségi tagok jogosultak oly módon, hogy az Egyesületre kötelezettséget jelentő jogviszonyt ötük közül bárki létesíthet. Az Egyesület számlája felett az öt fős elnökség két tagja rendelkezhet egyidejűleg, akik közül egyik az elnök vagy az alelnök kell legyen.

 

A közgyűlés által 5 évre megválasztott elnökség:

- Csatlósné Komáromi Katalin elnök

- Mátyás Zoltán – alelnök

- Pappné Szalka Magdolna – tag

- Bordás István - tag

- Táncos Tamás – tag

 

Az Egyesület vagyona, gazdálkodása

 

13.

 

13.1. A tagok által befizetett tagdíjak, valamint minden, a közös célt szolgáló befizetés az Egyesület vagyonát képezi. Az Egyesület vagyona oszthatatlan. Az Egyesületi tagság bármilyen módon történő megszűnése esetén a tagot az Egyesület vagyonából semmilyen térítés nem illeti meg.

 

Az Egyesület a tagok által befizetett tagdíjakból, a tagok önként vállalt egyéb juttatásaiból, illetőleg a külső támogatók által juttatott összegekből gazdálkodik. Az Egyesület gazdálkodása során nyereségre nem törekszik.

 

A tagsági díjakat az Egyesület az elfogadott éves költségvetés alapján használja fel.

 

13.2. Az Egyesület éves költségvetés alapján gazdálkodik. Az Egyesület tartozásaiért az Egyesület saját vagyonával felel. A tagok azonban csak esedékes tagdíjbefizetésük mértékéig.

 

Az Egyesület megszűnésére a Ptk.-ban, illetve az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról,

 valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV.

törvényben meghatározott feltételek esetén kerülhet sor.

Ha a vagyon hovafordításáról a közgyűlés nem rendelkezik, továbbá ha az egyesület feloszlatással szűnik meg vagy a felügyelő szerv ennek megszűnését állapítja meg, vagyona a hitelezők kielégítése után állami tulajdonba kerül, és azt közérdekű célra kell fordítani.

 

13.3. Az Egyesület céljának megvalósítása érdekében támogatókat keres, az elfogadott támogatást a lehető leghatékonyabban és legrövidebb időn belül az elérni kívánt cél támogatására, elősegítésére fordítja, az esetleges maradvány összegeket hasonló célok támogatására fordítja, rendezvényeket tart, melyek bevételeit a rendezvény céljában meghatározott körben használja fel.

 

Vegyes rendelkezések

 

14.

 Az egyesület létrejöttéhez, a jogi személyiség elnyeréséhez, a közhasznúsági jogállás

 megszerzéséhez az egyesület székhelye szerint illetékes törvényszék nyilvántartásba vétele

szükséges.

 

15.

  

Az Egyesület politikai tevékenységet nem folytat, politikai pártoktól független, azoktól támogatást nem fogad el, és pártokat a maga részéről semmilyen formában nem támogat, továbbá országgyűlési képviselőjelöltet nem állított és nem támogatott a választásokon, és a továbbiakban sem fog.

 

16.

 

A jelen okiratban nem szabályozott kérdésekre a 2011. évi CLXXV. tv.  az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, a civil szervezetek működéséről és támogatásáról, valamint a 2011. évi CLXXXI. törvény a civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az ezzel összefüggő eljárási szabályokról, másrészt a később meghozandó közgyűlési határozatok az irányadók.

 

Ezt az alapszabály módosítást az Egyesület 2012. év április hó 24. napján összehívott közgyűlésen fogadta el.

 

 

Sárospatak 2012. április 24.

 

 

 

                                                                                                          Stumpf Gábor

                                                                                             elnök


Közgyűlések

2008. október 29-i közgyűlés - jegyzőkönyv itt!

2009. február 18-i tisztújító közgyűlés - jegyzőkönyv itt!

2010. február 9-i évi rendes közgyűlés - jegyzőkönyv itt!

2011. március 9-i rendes közgyűlés - jegyzőkönyv itt!

2012. április 24-i rendes közgyűlés - jegyzőkönyv itt!

2013.

2014. március 27. közgyűlés jegyzőkönyve itt!

Elnökségi ülések

2009. március 27-i elnökségi ülés - jegyzőkönyv itt!

2009. november 5-i elnökségi ülés - jegyzőkönyv itt!

2010. október 13-i elnökségi ülés - jegyzőkönyv itt!

2010. december 20-i rendkívüli elnökségi ülés - jegyzőkönyv itt!

2012. április 4-i elnökségi ülés - jegyzőkönyv itt!

2012. április 24-i ülés jegyzőkönyve - itt!

2012. december 19-i ülés jegyzőkönyve itt!

2015. január 14-i ülés jegyzőkönyve itt!

 


Tisztségviselők

Csatlósné Komáromi Katalin [ stumpf.gabor@gmail.com ] - elnök
Mátyás Zoltán [ matyas@tujvaros.hu
]- alelnök
Bordás István [ bordas@zemplenimuzsa.hu ]- elnökségi tag
Táncos Tamás [ director@ifihazmiskolc.hu ]-  elnökségi tag
Pappné Szalka Magdolna [ pmagdy@freemail.hu ]- elnökségi tag


 

Kitüntető díj rendelet

A dokumentum egyben letölthető pdf formátumban

 

  

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Népművelők Egyesületének kitüntető díj rendelete

(elfogadta a 2012. április 24-i közgyűlés)

 I.

„Borsod-Abaúj-Zemplén Megye Kultúrájáért” díj alapítása

 A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Népművelők Egyesülete – mint a megye közművelődési szakmai és érdekvédelmi közössége - (továbbiakban Egyesület) nagyra értékeli mindazon személyek és művelődő közösségek tevékenységét, akik munkájukkal hozzájárulnak a megye településein meglévő kulturális és közösségi értékek feltárásához, megőrzéséhez és tovább fejlesztéséhez. Kifejezi azt a szándékát, hogy ezt a munkát elismerje, különösen abban az esetben, ha azt hosszú időn keresztül vagy nagy hatékonysággal végzik. Ennek érdekében megalapítja a „Borsod-Abaúj-Zemplén Megye Kultúrájáért” kitüntető díjat (a továbbiakban díj).

 II.

„Borsod-Abaúj-Zemplén Megye Kultúrájáért” kitüntető díj adományozása

 II/1

A díj

 

(1)   A „Borsod-Abaúj-Zemplén Megye Kultúrájáért” kitüntető díj az Egyesület legmagasabb szakmai elismerési formája

(2)   A kitüntető díj annak a személynek vagy közösségnek adományozható, aki vagy amely Borsod-Abaúj-Zemplén Megye területén, a kultúra ápolása, fejlesztése és a közösségi művelődés érdekében huzamosabb időn át kiemelkedő tevékenységet folytatott, illetőleg a kulturális közművelődési hagyomány feltárása és közreadása területen kivételesen magas színvonalú, példaértékű eredményt ért el. Különösen a közösségi művelődés, a kultúra szervezése, az amatőr előadó- vagy alkotó művészet, illetve ezen tevékenységek segítése terén.

(3)   A díj magyar és külföldi állampolgárnak, szervezeteknek, közösségeknek egyaránt adományozható.

(4)   Évente 2 díj adományozható. Az Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Népművelők Egyesület elnöksége (továbbiakban elnökség) az adományozható díj számát kivételesen eggyel megemelheti. A díjat minden esetben legalább egy arra érdemes személyiségnek kell odaítélni.

II/2

Az adományozás módja

 (1)   A díj alapvetően a közösség erkölcsi elismerése. A díjjal díszoklevél és az erre a célra létrehozott tárgyjutalom, műalkotás jár.

(2)   A díszoklevél tartalmazza az adományozó megnevezését, az adományozás alapjául szolgáló adományozó elnökségi határozat számát, a kitüntetett személy, szervezet, közösség nevét, a kimagasló érdem rövid megnevezését, az Egyesület elnökének aláírását, az Egyesület pecsétjét. A díjhoz adományozott tárgyjutalom az Egyesület által külön erre a célra létrehozott egyedi műalkotás, melyet valamely, a megye területén alkotó művésztől rendel meg.

(3)   A díszoklevél dátumaként a díj átadásának dátumát kell feltüntetni.

(4)   A kitüntető díj átadására minden évben a magyar kultúra napján, valamely megyei kulturális, közművelődési intézményben vagy közösségi szintéren ünnepélyes keretek között kerül sor. Ettől, indokolt esetben - az elnökség külön döntése alapján - el lehet térni.

(5)   A díjjal kitüntetett személy/szervezet nevét és az adományozás évét és rövid indoklását az ünnepélyes átadást követően a megyei sajtó orgánumaiban és az Egyesület honlapján közzé kell tenni.

 

III.

Eljárási szabályok

 (1)   A kitüntető díjat az Egyesület, az adományozó elnökség döntése alapján adományozza.

(2)   A kitüntető díjra vonatkozó javaslatot bármely – a megye területén működő/dolgozó - kulturális szervezet vagy magánszemély tehet. Azt felhívás alapján az elnökségnek kell eljuttatni a kitüntetés adományozását megelőző év december 15-ig. Önjelölés nem fogadható el érvényes javaslatként.

(3)   A kitüntető díj adományozására vonatkozó javaslatot a határozat melléklete szerinti felterjesztésen kell benyújtani.

(4)   A kitüntető díj adományozására vonatkozó javaslat(ok) véleményezésére, az adományozásra vonatkozó eljárás lefolytatására a kibővített, adományozó elnökség jogosult.

Az adományozó elnökség tagjai:

-          az elnökség tagjai

-          a felügyelő bizottság elnöke

-          valamely, az adományozást megelőző legközelebbi egyesületi közgyűlésen a közgyűlés által felkért egyesületi tag.

(5)   A kitüntető díjra nem terjeszthető elő az a személy, aki ellen fegyelmi, vagy büntetőeljárás van folyamatban, illetve aki jogerős egyesületi etikai határozat vagy bűntető ítélet hatálya alatt áll, vagy olyan szervezet, amelynek köztartozása van.

(6)   Amennyiben a felterjesztettek között az adományozó elnökség valamely tagja szerepel, azon személy nem szavazhat a döntési-döntés előkészítési folyamat során.

(7)   A kitüntető díj adományozására vonatkozó javaslatokat az adományozó elnökség értékeli, és minden év január 3. napjáig arról dönt.

 IV.

A „Borsod-Abaúj-Zemplén Megye Kultúrájáért” kitüntető díj visszavonásának rendje

 

(1)   A kitüntető címet vissza lehet vonni, ha a kitüntetett arra érdemtelenné válik. Érdemtelen különösen az, akit a bíróság a közügyek gyakorlásától jogerősen eltiltott.

(2)   A visszavonást írásbeli indoklással bármely egyesületi tag kezdeményezheti.

(3)   A kitüntető díj visszavonására vonatkozó javaslatot csak az egyesület közgyűlése tárgyalhatja, hozhat arról döntést.

(4)   A díj visszavonásról - az Egyesületi döntés határozat számának feltüntetésével – írásban kell értesíteni a korábbi díjazottat.

V.

Záró rendelkezések

 

(1)   A kitüntetéssel összefüggő kiadások fedezetét az Egyesület tárgyévi költségvetésében kell biztosítani.

(2)   A kitüntetéssel összefüggő kiadások finanszírozásába az Egyesület lehetőleg szponzorokat is bevon.

(3)   A kitüntetettekről az Egyesület nyilvántartást vezet.

(4)   Ez a Határozat az elfogadását követő napon lép hatályba.

(5)   A kitüntető díj első alkalommal a 2013. évben adományozható.

 
 

Melléklet a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Népművelők Egyesületének 2012/… sz. határozathoz

 

FELTERJESZTÉS

 

A „Borsod-Abaúj-Zemplén Megye Kultúrájáért” kitüntető díjra

 

 

A felterjesztő személy szervezet (személy, intézmény)

                 megnevezése, neve:

                 értesítési címe, pontos elérhetőségei:

                 kulturális, közművelődési tevékenységének helye és szakmaterülete:

 

A felterjesztetett személy/csoport/közösség)

                 megnevezése:

                 címe, pontos elérhetőségei:

                 születési/alapítási helye:

                                               ideje:

                 Működési területe, rangja, beosztása:

 

Az elismerésre való érdemesség okának tömör megfogalmazása:

 

Az érdemességet alátámasztó életrajz, jellemzés:

 

A felterjesztést december 15-ig kell eljuttatni a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Népművelők Egyesülete elnökségéhez.

Önjelölés nem fogadható el érvényes javaslatként!

 

 

 


 - szervezet  -  tagok  -  hírek  -  közhasznúság  - 
- projektek  -  képek  - nyitó lap -