Kult-túra Közművelődési – és Idegenforgalmi Fejlesztési Alapítvány

 

Az  - alapítvány - kuratórium - támogatások - közhasznúságelérhetőségek - nyitó lap -

Az alapítvány
 


 

Adatok:

  • Székhely: Sárospatak, Eötvös út 6.
  • Bírósági bejegyzés száma:  14.Pk.60.145/2005/4.
  • Adószám: 18447752
  • Bank számla szám: 11734004-20464503-00000000

Alapító okirat pdf formátumban.
Bírósági bejegyzés pdf formátumban .


Kult-túra Közművelődési – és Idegenforgalmi Fejlesztési Alapítvány Alapító Okirata

 mely abból a célból készült, hogy az 1./ pontban megjelölt alapító a Ptk. 74/A-74/F §. alapján jogi személyként működő alapítványt hozzon létre az alábbiak szerint:

 1./ Az alapítvány alapítója:

 Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Népművelők Egyesülete

( 3525 Miskolc, Széchenyi utca 35. szám )

regisztrációs szám: Pk. 63.741/2004.

nyilvántartási száma: 3741

képviseli: Stumpf Gábor elnök.

Az alapítvány nyitott, ahhoz minden természetes és jogi személy csatlakozhat, aki elfogadja az alapítvány céljait, és befizeti anyagi hozzájárulását. A csatlakozási szándékot írásban kell bejelenteni a kuratórium részére, a feltételek meglétét a Kuratórium vizsgálja, és ennek megfelelően dönt a felvételről.

2./ Az alapítvány neve és székhelye:

Elnevezése:                 Kult-túra Közművelődési – és Idegenforgalmi Fejlesztési Alapítvány

Rövidített neve:           Kult – túra Alapítvány

Székhelye:                  3525 Miskolc, Széchenyi út 35. szám

3./ Az alapítvány célja:

Az Észak – Magyarországi régió kultúrájának, közművelésének, az idegenforgalom fejlesztésének és az itt élők képzésének előmozdítása.

A regionális kultúra megóvása, továbbélésének elősegítése, a lakossággal történő megismertetése.

A térség hátrányos helyzetű rétegeibe tartozó embereinek felzárkóztatásában való közreműködés.

 4./ Az alapítvány feladata:

 -                     a megye településein és kistérségeiben közösségfejlesztési programok kidolgozása és megvalósítása,

-                     a célok megvalósításához szükséges marketing tevékenységek folytatása,

-                     felnőttképzéshez kapcsolódó tananyagok fejlesztése, kidolgozása,

-                     képzési programok megszervezése és lebonyolítása,

-                     a célok elérése érdekében kiadványok készítése, kiadása és forgalmazása,

-                     a célok elérése érdekében adatbázis létrehozása,

-                     az eredmények széleskörű bemutatása céljából konferenciák, kiállítások rendezése,

-                     idegenforgalmi rendezvények megszervezése, lebonyolítása,

-                     idegenforgalmi képzések rendezése,

-                     idegenforgalmi kiadványok szerkesztése

-                     kulturális értékek közönséggel történő megismertetése céljából programok szervezése, lebonyolítása,

-                     lehetőségeihez mérten közreműködés az épített környezet megóvásában,

-                     a térség kulturális értékeinek felkutatása, gyűjtése, megőrzése, illetőleg új értékek létrehozása.

-                     pénzügyi kondícióihoz igazodóan kulturális intézmények ( könyvtár, lemez - hanganyag-és levélár, múzeum, kiállítás ) létesítése, működtetése,

-                     hátrányos helyzetű rétegek képessé tétele a társadalmi integrációra és felzárkóztatásra,

-                     a regionális kultúra tovább élése céljából összejövetelek, szakkörök, rendezvények biztosítása,

-                     a régió területén felnövekvő gyermekek oktatásának, képességfejlesztésének, ismeretterjesztésének támogatása, a kulturális, művészeti hagyományok megőrzése,

-                     együttműködés más hasonló tevékenységet folytató hazai és külföldi szervezetekkel, intézményekkel, az alapítvány elősegíti az ily módon megszerzett tapasztalok, korszerű ismeretek, eljárások és módszerek népszerűsítését, illetőleg ezek bevezetését,

-                     a célok megvalósítását segítő eszközök felkutatása, támogatások igénybevétele és nyújtása,

-                     kapcsolatfelvétel, illetőleg együttműködési megállapodás megkötése az alapítvány céljaival összhangban tevékenykedő szakszervezetekkel, érdekképviseleti szervekkel, és egyéb szervezetekkel, intézményekkel,

-                     kapcsolatépítés más hasonló tevékenységet végző civil szervezetekkel,

-                     részt vesz a fenti célok és feladatok megvalósításához szükséges források megteremtésében, illetve bevon a célok megvalósításába más együttműködő partnereket is.

-                     a felsorolt alapítványi célok megvalósításhoz szükséges anyagi források gyűjtése, gyarapítása, továbbá ingatlanok bérbe vételével, megvásárlásával helyszínt és lehetőséget kíván biztosítani a különböző rendezvények lebonyolítására.

5./ Közhasznú tevékenység

Az alapítvány a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény 26.§ c) pontjának 5. ( kulturális tevékenység ), 6. ( Kulturális örökség megóvása ), 7. ( Műemlékvédelem ), és 4. ( nevelés, oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés ) alpontban megjelölt közhasznú tevékenységnek minősülő feladatokat lát el.

Az Alapító rögzíti, hogy a törvényben és jelen alapszabályban rögzített közhasznú tevékenységet folytat, egyben deklarálja, hogy alapítóján, az alapító tagjain és egyéb érdekelt személyeken kívül más is részesülhet a közhasznú szolgáltatásaiból.

6./ Az alapítvány vagyona:

Az alapító a fentebb megjelölt célok elérése érdekében az alapítvány induló vagyonaként jelen okirat aláírásától számított 8 napon belül az alapítvány nevére megnyitott bankszámlára befizet 50. 000,-Ft, azaz Ötvenezer forint összeget, mint az alapítvány induló vagyonát.

Bordás István a kuratórium elnöke kötelezettséget vállal arra, hogy ezen összeget átutalják az alapítvány bankszámlájára.

7./ Az alapítvány szervezete:

7.1/ Az alapítványi vagyon kezelője és az alapítvány legfőbb döntéshozó szerve a öt főből álló kuratórium.

7.2/ Az alapító az alapítvány kuratóriumát 2006. december 31-ig bízza meg.

A Kuratórium tagjai:

Elnöke:                       Bordás István 

                  Tagjai: Sajó Attila,  Stumpf Gábor, Hadobás Pál , a Borsod-Abaúj Zemplém Megyei Önkormányzat képviselője aki: Csáki Imre

 Az alapítók a kuratórium tagjait határozatlan időre jelölik ki.

7.2/ A kuratórium feladatai különösen:

-          kezeli az alapítvány vagyonát, illetőleg rendelkezik vele, melynek keretében

-          dönt az alapítványi célra rendelt vagyon jogszabályoknak és alapító okiratban megjelölt céloknak megfelelő felhasználásáról,

-          meghatározza az alapítvány éves munkatervét, költségvetését,

-          éves beszámoló és közhasznúsági jelentés jóváhagyása.

 A kuratórium évente legalább egyszer ülést tart, melyet az elnök hív össze. A napirendi pontokat is tartalmazó meghívót az ülés tervezett időpontja előtt legalább 8 nappal meg kell küldeni a tagok részére. A meghívó tartalmazza a határozatképtelenség miatt megismételt Kuratóriumi ülés új időpontját is.

 A kuratórium határozatképes, ha azon az elnök és további egy tag jelen van.

 Határozatait nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza.

 A Kuratórium ülései nyilvánosak.

 A Kuratórium évente egyszer beszámol az alapítóknak az alapítvány éves munkájáról, pénzügyi helyzetéről.

 Az éves beszámoló, és közhasznúsági jelentés napirendjével egybehívott ülés összehívására, a határozatképtelenségre, a határozathozatal módjára és minden más kérdésre az általános rendelkezések irányadóak.

 7.3/ A kuratórium elnöke:

-          összehívja a kuratórium tagjait,

-          gondoskodik a közhasznú szervezetekről szóló törvény 19.§-ban rögzítettnek megfelelő közhasznúsági jelentés elkészítéséről,

-          nyilvántartást vezet, melyből a kuratórium döntéseinek tartalma, időpontja, hatálya, illetve az azt támogatók és ellenzők aránya megállapítható,

-          ajánlott küldeményként, postai úton gondoskodik a szerv döntéseinek érintettekkel való közléséről,

-          biztosítja az alapítvány működésével kapcsolatosan keletkezett iratokba, beszámolókba való betekintést,

-          az alapítvány nyilvántartásait a kuratórium elnöke az alapítvány székhelyén vezeti,

-          az alapítvány irataiba való betekintést, illetőleg a szervezet működéséről, szolgáltatási igénybevételének módjáról történő információ nyújtását havonta egy alkalommal ( minden

hónap első munkanapján 8-10 óra között ) az elnök biztosítja a szervezet székhelyén az érdeklődők részére.

 A kuratórium elnöke maximum 200.000,-Ft azaz Kettőszázezer forinttal önállóan rendelkezhet.

Az alapítvány céljára rendelt induló vagyon az alapítványi célok megvalósítása érdekében teljes mértékben felhasználható.

 7.4/ Felügyelő szerv

 Az alapító rögzíti, hogy előreláthatólag éves árbevétele nem éri el a jogszabály által előírt értékhatárt. Erre figyelemmel a felügyelő szerv tagjait nem jelöli ki.

Azon esetre azonban, ha ezen értéket meghaladja, már most konstatálja a felügyelő szervre vonatkozó rendelkezéseket.

 Feladatai:

 

-          testületként meghatározza ügyrendjét, tagjai maguk közül elnököt választanak,

-          ellenőrzi az alapítvány működését, gazdálkodását,

-          ennek során tájékoztatást, felvilágosítást kérhet,

-          az alapítvány működésébe, irataiba betekinthet, azokat megvizsgálhatja,

-          tanácskozási joggal részt vehet a kuratórium ülésein,

-          a közhasznú szervezetekről szóló tv. 11.§(3) bekezdésében meghatározott esetekben tájékoztatja a jogosult szervet, illetőleg kezdeményezi annak összehívását.

 7.5/ Nem lehet a felügyelő szerv elnöke, tagja, illetőleg az alapítvány könyvvizsgálója az a személy, aki:

 -          a kuratórium elnöke, tagja,

-          az alapítvánnyal megbízatásán kívül más tevékenység kifejtésére irányuló munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, ha jogszabály másként nem rendelkezik,

-          az alapítvány cél szerinti juttatásból részesül, kivéve a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás,

-          a fent felsorolt személyek hozzátartozója.

 7.6/ Az alapítvány kuratóriumára, a kuratórium elnökére, a ellenőrző szerv tagjaira vonatkozó közös rendelkezések:

 1.         a határozathozatalban nem vehet részt az a személy, aki vagy akinek a Ptk. 685.§B) pontjában megjelölt hozzátartozója, élettársa a határozat alapján  

-          kötelezettség, vagy felelősség alól mentesül,

-          bármely más előnyben részesül, illetőleg megkötendő ügyleteknél egyébként érdekelt. Nem minősül előnynek az alapítvány cél szerinti juttatásai keretében a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás.

 2.      A közhasznú szervezet megszűntét követő 2 évig nem lehet más közhasznú szervezet vezető tisztségviselője az a személy, aki olyan közhasznú szervezetnél töltött be – annak megszűntét megelőző két évben legalább 1 évig -  vezető tisztséget, mely az adózás rendjéről szóló törvény szerinti köztartozását nem egyenlítette ki.

 3.      A vezető tisztségviselő, illetőleg az ennek jelölt személy köteles valamennyi érintett közhasznú szervezetet előzetesen tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget egyidejűleg más közhasznú szervezetnél is betölt.

 8./ Az alapítvány képviselete:

 Az alapítványt a kuratórium elnöke önállóan képviseli. Az alapítvány jegyzése akként történik, hogy a géppel vagy kézzel írt, illetőleg nyomtatott alapítványi elnevezés alá a kuratórium elnöke önállóan írja alá a nevét.

 9./Az alapítvány bankszámlája feletti rendelkezési jog:

Az alapítvány bankszámlája feletti rendelkezési jogot a Kuratórium elnöke, bármelyik másik kuratóriumi taggal együttesen gyakorolja.

 10./  Vegyes rendelkezések:  

 10.1/ Az alapítvány közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezet pártoktól független, azoknak anyagi támogatást nem nyújt.

 10.2/ Az alapítvány által nyújtott közhasznú szolgáltatásokból bárki részesülhet. A támogatás iránti írásbeli kérelmet a kuratórium 60. napon belül elbírálja, melyről haladéktalanul írásban értesíti az igénylőt.

 10.3/ Az alapítvány vállalkozási tevékenységet csak közhasznú céljainak megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve végez.

 10.4/ Az alapítvány gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt az alapító okiratban meghatározott közhasznú tevékenysége ellátására fordítja.

 10.5/ Az alapítvány céljára rendelt vagyon, valamint annak hozama az alapítvány céljára szabadon felhasználható.

 Az alapító okiratban nem szabályozott kérdésekben az 1997. évi CLVI. Törvény, a Ptk. Alapítványra vonatkozó rendelkezései irányadóak.

 Miskolc, 2005. május 10.


  - alapítvány - kuratórium - támogatások - közhasznúság
- elérhetőségek - nyitó lap -